048/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
049/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
045/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2564
042/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม" และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
041/2564 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มีนาคม 2564
040/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564
037/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
036/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
035/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
034/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
031/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
030/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ประจำปี 2564
028/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรักการอ่านผสานสู่การคิด ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - การเปิดเรียนของสถานศึกษา เต็มรูปแบบ (On-Site)
023/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
027/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติม
022/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ กระเป๋านักเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
021/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
020/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
017/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
015 - แต่งตั้งครูเวรประจำโรงอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
014/2564 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
013/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
012/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
009/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แก้ไขและเพิ่มเติม)
007/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
006/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
005/2564 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
003/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2563
002/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
550/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
548/2563 - แต่งตั้งครูที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Indeprndent Study : IS) ประจำปี 2563
551/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ปีการศึกษา 2563
546/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
547/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
532/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2563
545/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
549/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
545/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
531/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
539/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่วงทำนองร้อยกรองไทย ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2
542/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเรียนการสอน อาคาร 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
540/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบที่ 2 ในระดับสถานศึกษา
533/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "STOPBULLYING หยุดเหยียด ไม่เกลียดกัน"
530/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเรียนการสอน อาคาร 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563