300/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
299/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
294/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกนักเรียน สมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
296/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบ 2 (การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)
289/2564 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
287/2564 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
286/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564)
283/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
282/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
273/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
281/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2564
279/2564 - แต่งตั้งครูเวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
278/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2564
266/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
275/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู่โรงเรียนปลายทาง ประจำปีการศึกษา 2564
274/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ชีววิทยา สู่โรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
277/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2564 เพิ่มเติม
- - รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม และก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนกัลยาณวัตร
271/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ปีงบประมาณ 2564
268/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
267/256 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาคาราวะ 2564 เพชรเม็ดงาม กัลยาณวัตร
269/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
264/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิต 2564 (ภาคเช้า)
261/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพทางภาษาต่างประเทศนักเรียนในการสอบ CEFR ปีการศึกษา 2564
- - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2564
258/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
263/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ฉบับที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
256/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
- - แต่งตั้งที่ปรึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
254/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
255/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระการใช้จ่ายเงินด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
253/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
553/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
244/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564
552/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563)
245/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
223/2564 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
192/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
243/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
240/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
239/2564 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
241/2564 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)
238/2564 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
236/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ "สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า"
234/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
227/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
230/2564 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
- - การแต่งกายในการปฏิบัติราชการประจำวันของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณวัตร
216/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เกษตรกรรม