243/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
240/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
239/2564 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
241/2564 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)
238/2564 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
236/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ "สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า"
234/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
227/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
230/2564 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
- - การแต่งกายในการปฏิบัติราชการประจำวันของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณวัตร
216/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เกษตรกรรม
2/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดสื่อสารคดีสั้น หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น"
228/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่ ) ประจำปี 2564
226/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
225/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของยามรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2563
224/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
219/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเชิดชูครูกวีสี่สมัยร้อยรวมใจรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
214/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
220/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
222/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564
221/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564
217/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน (เพิ่มเติม)
218/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2564
215/2564 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564
212/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ปีการศึกษา 2564
211/2564 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2564
210/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207/2564 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
206/2564 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
205/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
204/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
203/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
202/2564 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
199/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
194/2564 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
192 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา รับสิทธิ์เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2564
191/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
190/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
189/2564 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
187/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 2/2564 - รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน และก่อนปิดภาคเรียน
181/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
179/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
180/2564 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
177/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
176/2564 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
175/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
162/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียน Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
158/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564