179/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
180/2564 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
177/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
176/2564 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
175/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
162/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียน Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
158/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
161/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
147/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
152/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2564
150/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2564
146/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
145/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
143/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
144/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2564
142/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564
141/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ
115/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
131/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
138/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
123/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
122/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มเติม
114/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
099/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2563
091/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
090/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปี 2563
089/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2564"
088/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
086/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
084/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
085/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
083/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ม.3 และ ม.6
076/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2563
075/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ประจำปีการศึกษา 2563
074/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE xit0exu 2564
072/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
070/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
069/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
064/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
050/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
061/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย
060/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรครูในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
059/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่วิจัยในชั้นเรียน
058/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
054/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563
026/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว 21/2560
025/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว 21/2560
024/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ว 21/2560
051/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563